Individ

Movement är en flexibel verksamhet som tar hänsyn till varje individ utifrån dennes förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

MOVEMENT- modellen:

Individ-analys – Enskilt arbete med individen för att hitta var hon/han är. Identifiera livssituation, möjligheter, förmågor, erfarenheter. Utveckla självkännedom och självkänsla.  Sätta upp realistiska delmål.

Implementering – Tillsammans med oss och med andra, enskilt och i grupp, utveckla och träna förmågor och sociala situationer som förberedelse inför den verkliga arbetssituationen. Ersätta tillkortakommanden med en ökad säkerhet och skaffa en ny erfarenhetsbank baserad på självkänsla och trygghet i den egna personen. I gruppen diskuterar vi mycket, lär oss att se oss själva och varandra ur olika perspektiv. Hur fungerar jag i en grupp. Vilken roll tar jag oftast? Möjlighet att pröva andra roller. Instrument att se hur det som är ett hinder i ett visst sammanhang kan vara en tillgång i ett annat. Vi arbetar med konkreta uppgifter och lär oss slutföra projekt.

Omvärlds-analys – Söker upp och bokar in värdefulla praktikplatser som ger möjlighet att med stöd pröva olika arbetssituationer. Vi analyserar och utvärderar erfarenheterna. Tillsammans med klienten hjälps vi åt att hitta den service och stöd som erbjuds som hjälp för framtiden.

Mentorskap – Vi söker upp mentorer som fungerar som handledare på arbetsplatsen, eller som stöd och hjälp i den framtida arbetssituationen. Vi hjälper till att bygga upp ett nätverk kring klienten som kan användas efter avslut hos oss.

Engagemang – Vi engagerar oss helhjärtat i varje individ och gör det som situationen kräver. Lyssnar, uppmuntrar, följer med som stöd, ordnar studiebesök och släpper taget först när tiden är inne. Våra arbetstider är flexibla.

Mål - Varje klient som lämnar oss ska bära med sig ny erfarenhet, kunskap om sina rättigheter och möjligheter samt insikt om sitt eget okränkbara värde. Med detta i bagaget är klienten bättre rustad att möta verkligheteten och samhället från en ny plattform.

Vi arbetar efter övertygelsen att alla människor redan besitter den kunskap de behöver om sig själva, men kan ha stor nytta och glädje av en handledare eller diskussionspartner för att få hjälp att upptäcka det.